Kreditors rettigheter og plikter

Informasjon til kreditor

Under og etter en bobehandling har du som kreditor ulike rettigheter og plikter. Det er kreditors oppgave å påse at disse blir etterfulgt.

Under bobehandlingen

Plikter
I forhold til kravsanmeldelse og evt garantier.

 • Dersom kreditor ønsker å melde krav i boet, må dette skje innen utløpet av den frist som tingretten setter, minst 3 uker, høyst 6 uker etter konkursåpningen, jfr. kkl. §109, tredje ledd. 
 • Anmeldelse etter det gitte tidspunkt, se kkl. § 115.
 • Korrigering av anmeldelse, se kkl. § 116.
 • Hvilken dokumentasjon som skal medfølge kravsanmeldelsen fremgår av kkl. § 109, første ledd.
 • Kreditor plikter også å stille nødvendig garanti for bobehandlingen dersom det ønskes bobehandling utover hva midlene i boet dekker.

Rettigheter
Kort om rettigheter, klagemuligheter og fordeling.

 • Kan ta plass i kreditorutvalget som bostyremedlem, kkl.  § 77.
 • Kan påklage til retten bostyrers fordringsprøvelse, kkl. § 114.
 • Rett til, på linje med andre kreditorer med krav av samme klasse,
  %-vis lik dividende jfr. deknl. kapittel 9.

 

Etter avsluttet bobehandling

Plikter
Kort om garantier ved evt fortsatt bobehandling etter ønske fra kreditor.

 • Kreditor plikter å stille nødvendig garanti for videre bobehandling
  Dette gjelder dersom bobestyrer opplyser at boets midler er oppbrukt, og innstiller på at bobehandlingen avsluttes dersom det ikke stilles ytterligere midler til disposisjon. 

Rettigheter
Om hva, og til hvem, du kan klage.

 • Komme med innsigelser mot bostyrers innberetninger/sluttredegjørelse
 • Komme med innsigelse mot bostyrers forslag til salærfastsettelse
 • Påkjære rettens slutningskjennelse
Personvern / Privacy policyPubliseringsløsning fra IDLmedia AS